1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı Nedir?

Cloud Marketing ( CloudTalkTime & CloudTalk Global)” ya da “Kuruluş”) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz. Cloud Marketing ( CloudTalkTime & CloudTalk Global) bu metinde belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” ya da “Kanun”) e Avrupa Birliği sınırları içerisinde oturan kişiler için Genel Veri Koruma Regülasyonu’na (“GDPR”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kişisel verilerin işlememize ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni internet sitelerimizin ziyaretçilerini, çevrimiçi etkinliklerimize katılanları, etkinlik sponsoru kuruluşların temsilcilerini ve çalışanlarını, çevrimiçi hizmetlerimizden yararlananları ve internet sitemizdeki iletişim formlarını kullanarak bizimle iletişime geçen bireyleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitelerimizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitenin işletmecisine ve sahibine aittir.

2. Kişisel Veriye İlişkin Temel Kavramlar Nelerdir?

 • Açık rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 • Anonim hale getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
 • İlgili kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 • Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 • Kişisel veriye dokunan çalışan : Görev tanımı gereği kuruluş namına ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar
 • Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
 • Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 • Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 • KVK : 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu
 • Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 • Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 • Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
 • Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
 • Ortak veri sorumlusu : Belirli kişisel verileri ortak olarak kullanan ve işleme yöntemleri ve amaçları üzerinden birlikte faaliyetler gerçekleştiren veri sorumlularını.
 • Bağımsız veri sorumlusu : Her hangi bir başka veri sorumlusundan bağımsız olarak kişisel verilerin işleme amaçlarına ve yöntemlerine karar veren veri sorumlusunu ifade eder.

3. Veri Sorumlusu Olarak Biz Kimiz?

CLOUD MARKETING (CloudTalk Global), amaç kısmına sayılan ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. CLOUD Marketing, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan :Cloud Marketing (CloudTalk Global) Bilişim ve Organizasyon Ltd. Şti.
Adres :Mecidiyeköy Mh. Şehit Ertuğrul Karataş Cd. Canıtez İş Hanı Blok No:3/15 Şişli – İstanbul
İnternet Sitemiz :www.cloudtalkglobal.com
Telefon :+90 (850) 885 01 53
E-posta (KVKK için)[email protected]

4. Aydınlatma Yükümlülüğümüzün Kapsamı Nedir?

6698 sayılı Kanunu’nun 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVK Kanunu’nu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları, ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir.

Cloud Marketing ( CloudTalk Global) olarak kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

5. Hangi Kişisel Veri Kategorileri İşlenmektedir?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin ve çevrimiçi etkinliklerimize katılan katılımcıların, internet sitemizdeki iletişim formlarını kullanarak bizimle iletişim kuran kişilerin kimlik, iletişim, özlük, müşteri işlemleri, finans, mesleki deneyim, işlem güvenliği, görsel ve işitsel kayıtlar gibi kategorilerdeki verilerini işlemekteyiz.

6. Kişisel Verileri Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde;

 1. Ticari faaliyetleri yürütmek,
 2. İş sürekliliğini sağlamak,
 3. İş stratejilerini planlanmak ve yürütmek,
 4. Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
 5. Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
 6. Basınla ilişkileri yürütmek,
 7. Kamuoyunu bilgilendirmek,
 8. İş ilişkilerini yürütmek,
 9. Etkinlik görsellerini paylaşmak,
 10. Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
 11. Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,
 12. Çevrimiçi etkinliklere katılımı sağlamak,
 13. Kullanıcı yönetimi,
 14. Kimlik doğrulaması,
 15. İnternet servislerimizi işletmek,
 16. Hizmet tanıtımları yapmak,
 17. Katılımcıların tanışmasını ve eşleşmesini sağlamak,
 18. Etkinlik sponsorları ile katılımcı bilgilerini paylaşmak amaçlarıyla işlenmektedir.

7. Kişisel Verileri Hangi Yollarla İşliyoruz ve Koruyoruz?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi ve sosyal medya mecraları benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak topluyoruz.

Ziyaretçi ve kullanıcıların kişisel verileri internet sitelerimiz ve internet hizmetlerimizi barındıran sunucular üzerinde ve destek, işletme ve geliştirme amacıyla kullandığımız kurumsal sabit ve mobil cihazlar üzerinde işlenmektedir.
Cloud Marketing ( CloudTalk Global) tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve ilgili kişilerin zarar görmemesi için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olmak kaydıyla alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve Kuruluş içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

8. Kişisel Verileri Kimlerle ve Neden Paylaşıyoruz?

Cloud Marketing ( CloudTalkTime & CloudTalk Global) olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Cloudtalk Time etkinlikleri bir eşleştirme etkinliği olduğu için aynı zamanda katılımcıların verilerinin kendi aralarında ve yurt içinde ve yurt dışındaki sponsorlarla paylaşılmasını gerektirmektedir. Etkinliğe ücretsiz katılmayı kabul eden katılımcıların verileri bu kapsamda etkinlik sonunda yurt içi ve yurt dışından sponsorlarla paylaşılmaktadır. Bu katılımcılar verilerinin paylaşılmasını istemiyorlarsa etkinlik sonuna kadar bu yöndeki taleplerini bize bildirerek CAYMA haklarını kullanabilirler. Katılımcılar ayrıca bizlere e-posta ile bildirerek etkinliğe ücretli olarak katılma hakkına sahiptir.Etkinliğe ücretli katılanlar ise kişisel verilerinin sponsorlarla paylaşılıp/paylaşılmaması konusunda en başından itibaren tercihte bulunabilirler.

Cloud Marketing ( CloudTalkTime & CloudTalk Global), bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, yükümlülükleri veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktadır.

8.1. Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ;

 1. Ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışındaki topluluk şirketleri, iş ortakları, iştirakler ile danışman firmalar ve benzeri hizmet tedarikçileri ile,
 2. Tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla basılı ve görsel basın ve internet mecralarında kullanılmak üzere bu alanda hizmet veren kuruluşlarla,
 3. İş sürekliliğinin sağlanması, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren kuruluşlarla;
 4. Yasal ve yargı kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, danışman firmalar, tedarikçiler gibi özel kurum ve kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ve yargı organları gibi yetkili mercilerle,
 5. Elektronik posta, müşteri yönetimi, muhasebe ve insan kaynakları yönetimi amacıyla bankalar, sigorta kuruluşları ve bu alanda hizmet veren bilişim kuruluşları ile,
 6. Bilişim sistemlerinin altyapı, uygulama ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim alanında hizmet veren kuruluşlarla paylaşılmaktadır.
 7. Etkinliğe ücretsiz katılarak etkinlik sonuna kadar cayma hakkını kullanmamış olan veya kişisel verisinin yurt içi sponsorlarla paylaşılmasını kabul etmiş olan katılımcıların kişisel verilerini yurt dışındaki etkinlik sponsorları ile paylaşılmaktadır.

8.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Cloud Marketing ( CloudTalkTime & CloudTalk Global), internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır. Ayrıca çevrimiçi dijital etkinliklerimizde çevrimiçi etkinlik yönetim hizmeti sunan bilişim firmalarının sağladığı uygulama ve servisler kullanılmaktadır. Güvenlik/gelişmişlik/ekonomik uygunluk bakımından değerlendirerek kullanma kararı verdiğimiz bu servis ve uygulamalar tüm hizmetlerimizin sağlanmasında alternatifsiz bir rol oynamaktadırlar. Bunin bir sebebi de tüm çevrimiçi etkinliklerimizin uluslararası olmasıdır. Öte yandan kişisel verilerinizin yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ancak açık rızanız ile mümkündür. Dijital hizmetlerimizi yürütmek için yurt dışındaki kuruluşların sağladığı hizmetlere ve uygulamalara ihtiyacımız olduğundan, kişisel verilerinizin yurt dışındaki hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşılmasını istemiyorsanız, dijital etkinliklerimize katılmamayı düşünebilirsiniz.

 1. Çevrimiçi etkinlikler düzenlemek için Hindistan menşeli Hubilo ve Amerika menşeli Zoom ile,
 2. Elektronik posta hizmetleri için ABD menşeli Google, Icewarp, SendingBlue ve Rusya menşeli Yandex ile,
 3. Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
 4. Dosya paylaşımı için ABD menşeli Google ve Wetransfer ile,
 5. Mobil işletim sistemleri ve birlikte gelen hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ile,
 6. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.
 7. SMS gönderimi için Türk menşeli Ekomesaj
 8. CRM ve Mail uygulaması Pipedrive ve Klently ile

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ya da web sitelerinden ulaşabilirsiniz:

 1. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2. Hubilo (https://hubilo.com/privacy-policy/)
 3. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 4. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 5. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 6. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 7. Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 8. Wetransfer (https://wetransfer.com/legal/privacy)
 9. SendingBlue https://www.sendinblue.com/legal/privacypolicy/
 10. Ekomesaj https://www.ekomesaj.com.tr/
 11. Icewarp https://www.icewarp.com.tr/privacy/
 12. pipedrive https://www.pipedrive.com/en/privacy

9. Kişisel Verileri Hangi Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verileriniz Kanunun;

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

 1. Kişinin açık rızasının olması,
 2. veya “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
 • 11/04/2017 tarih ve 30035 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe,
 • 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
 • 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğler kapsamında,

 1. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 3. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 4. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

10. Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

Kişisel veri sahipleri olarak KVK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

11. Güncelleme

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin “Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.